Dane osobowe

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15 (dalej "Link4").

W Link4 wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować przez email daneosobowe@link4.pl, formularz internetowy dostępny poniżej, telefonicznie pod numerem (22) 444 44 68 lub pisemnie na adres siedziby Link4. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Osóbka. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Link4 jest zakładem ubezpieczeń działającym na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z tymi przepisami Link4 nie może wykonywać innej działalności niż tylko działalność ubezpieczeniowa i właśnie w związku z taką działalnością przetwarza dane osobowe swoich potencjalnych klientów, ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia, a także poszkodowanych i innych osób występujących do Link4 z roszczeniem wypłaty świadczenia w związku z zawartą umową ubezpieczenia. Ogólne cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

 • przedstawienia oferty ubezpieczenia, w tym ocena ryzyka ubezpieczeniowego,
 • zawarcie oraz wykonanie umowy ubezpieczenia, a także czynności bezpośrednio z tym związanych (np. rozpatrywanie reklamacji),
 • reasekuracja,
 • likwidacja szkody, wypłata świadczenia, a także czynności bezpośrednio z tym związane (np. rozpatrywanie reklamacji)
 • przeciwdziałanie wypłacie nienależnych świadczeń z umów ubezpieczenia,
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
 • marketing usług własnych,
 • realizacja innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • inne prawnie usprawiedliwione cele Link4 (windykacja, dochodzenie roszczeń przed sądem)

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

Link4 przetwarza Twoje dane na kilku podstawach prawnych w zależności od celu, dla którego są one przetwarzane. W większości te cele, a co za tym idzie możliwość przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów prawa ale nie zawsze. Poniżej znajdziesz podstawy do przetwarzania danych osobowych stosowane w Link4:

 • zawarcie i realizacja umowy, a także czynności zmierzające do zawarcia umowy;
 • przepis prawa – dotyczy przede wszystkim przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ale też ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • uzasadniony interes administratora danych – w takich sytuacjach jak czynności marketingowe czy też windykacyjne;
 • zgoda – w sytuacji gdy Link4 nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania danych.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 • osobom trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, w jakich my je przetwarzamy;
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
 • reasekuratorowi,

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą być zgłoszone w związku z zawartą umową ubezpieczenia lub w związku z roszczeniem. Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak w przypadku niektórych szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi on lat 20 od dnia zaistnienia zdarzenia. Dodatkowo Link4 zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów księgowych i podatkowych przez okres wynikając z odpowiednich przepisów. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres obowiązywania zgody.

Jakie prawa Ci przysługują

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne ale niezbędne do realizacji przez Link4 usług.

Możesz:

 • żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
 • sprostować swoje dane,  gdyby były nieprawidłowe,
 • złożyć w Link4 wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,
 • żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe –  możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie danych osobowych do odpowiednich algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez system komputerowy. Ten sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, naszym klientom przysługuje w związku z tym prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony odpowiedniego pracownika Link4, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w celach marketingowych.

Klientom przysługuje też prawo zgłoszenia do Link4 sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż zawarcie i realizacja umowy ubezpieczenia lub związanych z tym obowiązków prawnych. Link4 uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przydatne dokumenty:

Polityka prywatności

Polityka wykorzystywania plików cookies

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Poniższy formularz służy do zgłaszania pytań i uwag dotyczących przetwarzania przez Link4 Twoich danych osobowych. Podany adres email zostanie wykorzystany do udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, natomiast dane w postaci imienia, nazwiska i numeru PESEL posłużą do identyfikacji Ciebie jako osoby zgłaszającej. Na późniejszym etapie wyjaśniania sprawy możemy poprosić o podanie innych informacji. Jeżeli nie chcesz podawać adresu email lub pozostałych danych zgłoszenie nie będzie mogło być zrealizowane, wybierz inną formę kontaktu z nami.