Wracaj do zdrowia

  • Dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów ambulatoryjnych, diagnostyki RTG, USG, CT i MRI po nieszczęśliwym wypadku.
  • Kupisz razem z NNW.

Sprawdź: Kalkulator OC i AC

Konsekwencje nieszczęśliwego wypadku to często konieczność wizyty u odpowiedniego lekarza specjalisty,  przeprowadzenia dodatkowych badań czy rehabilitacja. Ubezpieczenie Wracaj do zdrowia zapewnia dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów ambulatoryjnych, diagnostyki RTG, USG, CT i MRI w razie orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu z ubezpieczenia NNW.

Zobacz jakie świadczenia zdrowotne przysługują w ramach ubezpieczenia Wracaj do zdrowia:

Świadczenie zdrowotne

Limit na każdy wypadek ubezpieczeniowy
dla jednego ubezpieczonego

Konsultacje lekarskie wymienionych poniżej lekarzy specjalistów

Konsultacje lekarza specjalisty obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje lekarza specjalisty nie obejmują konsultacji lekarzy specjalistów posiadających stopień naukowy: doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych lub tytuł naukowy profesora)


chirurg, ginekolog, kardiochirurg, kardiolog, lekarz specjalista rehabilitacji,

neurochirurg, neurolog, okulista, ortopeda, psychiatra, urolog

2 konsultacje

Terapia psychologiczna w przypadku skierowania na tę terapię przez lekarza świadczeniodawcy.

5 konsultacji

Badania i zabiegi ambulatoryjne
realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.

Zabiegi ambulatoryjne

Zabiegi wykonywane w ramach konsultacji lekarskiej przez lekarza lub pielęgniarkę,
z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych w danej placówce medycznej bez szkody dla ubezpieczonego. Zabiegi nie obejmują kosztów leków i materiałów niezbędnych do wykonania zabiegów.

1. Zabiegi pielęgniarskie:

pomiar ciśnienia tętniczego krwi, iniekcje (bez kosztów leku): domięśniowe, dożylne, podskórne, podłączenie wlewu kroplowego, pobranie krwi, opatrunki związane z oparzeniami

2. Zabiegi ogólnolekarskie:

pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych, opatrzenie / zmiana opatrunków drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane działania)

3. Zabiegi chirurgiczne:

Nacięcie i drenaż ropnia/krwiaka, szycie rany, zdjęcie szwów, usunięcie ciała obcego z powłok skórnych, założenie i zmiana opatrunku

4. Zabiegi okulistyczne:

usunięcie ciała obcego z oka, badanie dna oka, badanie pola widzenia, badanie ostrości widzenia

5. Zabiegi ortopedyczne:

punkcja stawu, zdjęcie gipsu, blokada dostawowa i okołostawowa (bez leku)

 

2 zabiegi

Badania hematologiczne:

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), czas trombinowy, D – Dimery, eozynofilia bezwzględna, fibrynogen (FIBR), morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, morfologia krwi bez rozmazu, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), leukocyty, płytki krwi, retikulocyty, oznaczenie grupy krwi A,B,0, Rh (D) z oceną hemolizyn

2 badania

Badania biochemiczne:

albuminy, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), chlorki (CI), fosfataza alkaliczna (AP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, izoenzym CK-MB, kreatynina, mocznik, potas (K), proteinogram, seromukoid, sód (Na)

 

2 badania

Badania moczu:

badanie ogólne moczu, białko w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, ciała ketonowe w moczu

2 badania


Diagnostyka radiologiczna (RTG):

kończyny dolnej, kończyny górnej, łokcia/przedramienia, nadgarstka/dłoni/palca,  barku/ramienia, czaszki, klatki piersiowej AP, klatki piersiowej AP i bok, klatki piersiowej z barytem, kostki/stopy/palca, kości twarzy okolicy czołowej, kręgosłupa całego AP i bok, kręgosłupa całego w projekcji AP, kręgosłupa całego w projekcji bocznej, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego - AP i bok, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego w projekcji AP, kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego/krzyżowo-ogonowego w projekcji bocznej, kręgosłupa piersiowego AP i bok,  kręgosłupa piersiowego w projekcji AP, kręgosłupa piersiowego w projekcji bocznej, kręgosłupa szyjnego AP i bok, kręgosłupa szyjnego w projekcji AP, kręgosłupa szyjnego w projekcji bocznej, łopatki, miednicy/biodra, mostka, nosa, nosogardzieli, oczodołu, okolicy jarzmowo szczękowej, okolicy nadoczodołowej, przeglądowe jamy brzusznej, spojenia żuchwy, stawów, szczęki, tkanek miękkich klatki piersiowej, uda/kolana/podudzia, żeber, żuchwy

2 badania

Diagnostyka ultrasonograficzna (USG):

drobnych stawów i więzadeł, miednicy małej, mięśni, nadgarstka, palca, piersi, przewodu pokarmowego i jamy brzusznej, stawów barkowych, stawów biodrowych / kolanowych,

stawów biodrowych u dzieci, stawów łokciowych, stawów skokowych, USG ścięgna,  tkanek miękkich

1 badanie

Diagnostyka obrazowa CT i MRI:

realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej. Badanie nie obejmuje kosztów kontrastu

 

1 badanie

Rehabilitacja ambulatoryjna:

Zakres i rodzaj zabiegów realizowany jest na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem infolinii medycznej.

1. Zabiegi kinezyterapii:

ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia izometryczne, mobilizacje i manipulacje, neuromobilizacje, masaże lecznicze, wyciągi, teapingi


2. Zabiegi fizykoterapii:

elektrostymulacja,  galwanizacja,  jonoforeza,  prądy diadynamiczne,  prądy interferencyjne,  prądy TENS,  prądy Traberta,  magnetoterapia,  ultradźwięki miejscowe,  laseroterapia punktowa, Sollux, krioterapia częściowa

15 zabiegów

 

Wracaj do zdrowia możesz kupić wyłącznie razem z NNW w LINK4.

Zadzwoń lub skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń. Sprawdź cenę swojej polisy w 60 sekund.

 

Zobacz także: