Ubezpieczenie mienia od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka

 • Obowiązkowy zakres ubezpieczenia, jeśli chcesz skorzystać z pakietu Firma.
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wzbogacony o unikalne na rynku klauzule dodatkowe.

 

  

 

Zadzwoń: 668 444 444

Mienie, które możesz ubezpieczyć w LINK4 to:

 • budynki i budowle należące do firmy,
 • nakłady inwestycyjne w najmowanym przez firmę lokalu (np.: ścianki działowe, okładziny ścian),
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy (np.: maszyny, komputery, meble),
 • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
 • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
 • wartości pieniężne (np. gotówka w kasie),
 • mienie osobiste pracowników.

Masz do wyboru dwie możliwości:

1. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od nazwanych zdarzeń losowych

Mienie objęte ubezpieczeniem będzie chronione wówczas od szkód spowodowanych zdarzeniami nazwanymi, czyli np. pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, deszczem nawalnym, uderzeniem pojazdu, zalaniem, silnym wiatrem, gradem, powodzią, upadkiem drzew i budowli. Jakie dokładnie zdarzenia objęte są ochroną możesz sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 2. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od wszelkiego ryzyka

Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4.

 

Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczenia o:

 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 • ubezpieczenie kosztów stałych działalności i kosztów dodatkowych,
 • ubezpieczenie zepsucia środków obrotowych,
 • ubezpieczenie katastrofy budowlanej,
 • inne wskazane w OWU.

 

Co pokrywa ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych?

Ten rodzaj polisy zapewnia ochronę ubezpieczeniową oraz wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy powstałe szkody są wynikiem nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Jest to możliwe pod warunkiem, że zdarzenie takie nie zostało wyłączone z odpowiedzialności LINK4.

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych?

Pamiętajmy że poza zakresem all risk oferujemy ochronę w ramach klauzul dodatkowych. Dlatego z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. szkody powstałe:

 • w następstwie celowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia przez osobę trzecią,
 • wskutek rozmyślnego uszkodzenia przez osoby trzecie obiektów budowlanych. Zalicza się do nich np. zamalowanie farbami fasad budynków, które powodują wyłącznie szkodę o charakterze estetycznym;
 • w środkach obrotowych. Czyli np. zepsucie towaru na skutek podwyższenia temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym;
 • wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów;
 • w związku z prowadzeniem robót budowlanych, z powodu niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego;
 • stłuczenie szyb

Czym różni się ubezpieczenie od nazwanych zdarzeń losowych od ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka?

Najważniejsza różnica polega na tym, że w przypadku nazwanych zdarzeń losowych mamy do czynienia z listą wymienionych sytuacji, w jakich LINK4 ponosi odpowiedzialność. Natomiast w ubezpieczeniu od wszelkiego ryzyka zdarzenia nie są dokładnie zdefiniowane, gdyż odnoszą się do nagłych i nieprzewidzianych wypadków, które możemy włączyć wykupując odpowiednie klauzule.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych? Kiedy najlepiej się w nie zaopatrzyć?

Polisa ta skierowana jest dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którym zależy na zabezpieczeniu swojej firmy od jak największej liczby losowych sytuacji. Warto z niej skorzystać, gdy zależy Ci na zabezpieczeniu budynków, maszyn oraz innego sprzętu przemysłowego na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

Jakie działania zostaną podjęte w przypadku zgłoszenia uszkodzenia mienia od zdarzeń losowych?

Po zgłoszeniu zdarzenia do LINK4 przeprowadzona zostanie jego weryfikacja na podstawie dostarczonych przez ubezpieczonego dokumentów. Nasz rzeczoznawca dokona oceny uszkodzeń i na tej podstawie ustali kwotę odszkodowania. Zostanie ona przelana na konto ubezpieczonego.