Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  • Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
  • Na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.
  • Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule.

 
Zadzwoń: 668 444 444
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, dostępne także bez zawierania umowy o ubezpieczenie majątku Firmy.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.

Odpowiedzialność cywilna obejmuje zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (Odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (Odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Jeżeli uznasz, że proponowany zakres ochrony jest dla Twojej działalności zbyt szeroki, możesz ograniczyć ochronę tylko do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, co spowoduje także obniżenie składki.

Możesz również rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule:

  • OC w związku z wprowadzeniem do obrotu produktem,
  • OC pracodawcy,
  • OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
  • inne klauzule dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności wskazanych w OWU.