Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  • Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
  • Na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.
  • Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule.

 
Zadzwoń: 668 444 444
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, dostępne także bez zawierania umowy o ubezpieczenie majątku Firmy.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.

Odpowiedzialność cywilna obejmuje zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (Odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (Odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Jeżeli uznasz, że proponowany zakres ochrony jest dla Twojej działalności zbyt szeroki, możesz ograniczyć ochronę tylko do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, co spowoduje także obniżenie składki.

Możesz również rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule:

  • OC w związku z wprowadzeniem do obrotu produktem,
  • OC pracodawcy,
  • OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
  • inne klauzule dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności wskazanych w OWU.

 

Co dokładnie obejmuje ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej?

Polisa OC dla firmy jednoosobowej obejmuje odpowiedzialność cywilną zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (tak zwaną odpowiedzialność cywilną deliktową), jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jest to tzw. odpowiedzialność cywilna kontraktowa. W LINK4 istnieje także możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka.

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia OC dla firmy jednoosobowej?

Najważniejszą kwestią jest zakres ochrony ubezpieczeniowej zawarty w danej polisie. Nie powinien on być ani zbyt wąski, ani zbyt szeroki, ponieważ w efekcie możesz otrzymać ochronę niedostosowaną do wymagań i potrzeb Twojej firmy. Ważna jest także suma ubezpieczenia – zbyt mała może nie pokryć Twoich potrzeb, a zbyt duża wpłynie na zwiększenie składki.

Kiedy przydatne będzie ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej?

Polisa ta jest przydatna dla wszystkich prowadzących działalność, która obarczona jest ryzykiem spowodowania szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkoda taka może powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem. Dzięki polisie unikniesz kłopotów związanych z wypłacaniem świadczeń pieniężnych poszkodowanym z własnej kieszeni.

O jakie dodatkowe klauzule można rozszerzyć ubezpieczenie?

Polisę OC dla firmy jednoosobowej możesz rozszerzyć o następujące klauzule: OC w związku z wprowadzeniem do obrotu produktem, OC pracodawcy, OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi. Mogą to być też inne klauzule dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności wskazane w OWU. Jest to elastyczna polisa dla każdego rodzaju działalności gospodarczej.

Czy istnieje możliwość zmniejszenia zakresu ubezpieczenia OC dla mojej firmy?

W LINK4 możesz dopasować polisę OC dla jednoosobowej firmy do swoich potrzeb. Jeśli stwierdzisz, że zakres proponowanej ochrony ubezpieczeniowej jest zbyt szeroki, bez przeszkód możesz ograniczyć polisę tylko do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, co spowoduje także obniżenie składki. Jest to wygodne i praktyczne rozwiązanie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wchodzi w skład ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje sprawdź w OWU na www.link4.pl