Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. W LINK4 wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować przez email daneosobowe@link4.pl lub pisemnie na adres siedziby LINK4. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 

 • zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia,
 • realizacji innych czynności określonych w przepisach ubezpieczeniowych (tj. kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych czy ustawa o dystrybucji ubezpieczeń), rachunkowych czy podatkowych,
 • rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków kierowanych do LINK4 - podstawą prawną przetwarzania jest, w zależności od sytuacji, obowiązek prawny lub prawnie uzasadniony cel administratora,
 • przedstawienia informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres w celu zapewnienia jego ciągłości, co w zależności od rodzaju ubezpieczenia, wynika z przepisów prawa lub stanowi działanie w uzasadnionym celu administratora,
 • realizacji innych swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich jak obrona i dochodzenie roszczeń, windykacja, zapewnianie wysokiej jakości obsługi Klientów, reasekuracja ryzyk, ustalanie rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, analityka pozwalająca m.in. na optymalizację naszych produktów oraz procesów czy marketing produktów własnych.


W związku z ewentualną szkodą, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 

 • przeprowadzenia procesu likwidacji szkody w tym rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na podstawie umowy i przepisów ubezpieczeniowych, oraz w celach bezpośrednio z tym procesem związanych jak np. rozpatrywanie reklamacji czy dochodzenie roszczeń regresowych,
 • realizacji innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych,
 • realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich jak windykacja, analityka pozwalająca m.in. na optymalizację naszych produktów oraz procesów, badanie satysfakcji czy przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych odszkodowań lub świadczeń, w związku z którymi Twoje dane mogą podlegać profilowaniu przez LINK4 przy wykorzystaniu dostępnych informacji w tym m.in. o poprzednich szkodach.

 

Obowiązek podania danych i źródło ich pozyskania


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia.
Jeżeli inna osoba występująca w roli Ubezpieczającego wyliczyła ofertę ubezpieczenia i zawarła umowę obejmującą Ciebie ochroną ubezpieczeniową, źródłem, z którego pozyskujemy dane w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia jest osoba Ubezpieczającego.
Podanie danych osobowych jest też niezbędne do likwidacji szkody i wynika z obowiązków nałożonych na ubezpieczycieli przez przepisy prawa ubezpieczeniowego. W zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę, możemy pozyskać dane także od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Źródłem pozyskania Twoich danych mogą być również państwowe bazy danych takie jak np. Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w szczególności zakresie informacji o Twoich uprawnieniach, parametrach pojazdu oraz informacji o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach.
W sytuacji współpracy z innymi zakładami ubezpieczeń w ramach np. Bezpośredniej Likwidacji Szkód czy
przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, LINK4 może pozyskiwać dane osobowe także od innych ubezpieczycieli.


Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe


Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, którym zlecamy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych, np. zleceniobiorcom czynności likwidacyjnych wykonywanych przez LINK4, agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT czy podmiotom prowadzącym windykację. Mogą one przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy z administratorem jedynie w zakresie i celu, w jakich my je przetwarzamy,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, właściwym organom, instytucjom czy innym zakładom ubezpieczeń,
 • reasekuratorowi, który może przetwarzać Twoje dane w zakresie reasekuracji Twojej umowy ubezpieczenia lub realizacji świadczeń, które Ci przysługują,
 • PZU Zdrowie S.A. – jeżeli skorzystasz z oferty opieki medycznej PZU Zdrowie, Twoje dane osobowe oraz dane osób, które zgłosisz do ubezpieczenia, zostaną przekazane do PZU Zdrowie S.A.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe


Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez odpowiednie okresy przedawnienia wszelkich roszczeń. Standardowo okres przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia wynosi 3 lata, zaś przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową wynosi 6 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. W umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenia przedawniają się zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym po 10 lub 20 latach od zdarzenia wywołującego szkodę, a w przypadku szkód osobowych nie krócej niż po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ponadto LINK4 zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów księgowych i podatkowych przez okres wynikający z odpowiednich przepisów. Jeżeli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres udzielonej przez Ciebie zgody.


Profilowanie ubezpieczeniowe i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych


Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do odpowiednich algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych przez system komputerowy. Ten sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia i odbywa się na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.


Jakie prawa Ci przysługują


Możesz:

 • żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
 • sprostować swoje dane, jeżeli są nieprawidłowe,
 • złożyć w LINK4 wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu - w określonych w przepisach przypadkach przedstawimy taką informację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które będziesz mógł przekazać innemu administratorowi,
 • żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych w przepisach przypadkach, gdy nie mamy innej przesłanki do przetwarzania danych,
 • złożyć sprzeciw - na warunkach opisanych w sekcji poniżej,
 • wycofać zgodę - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,
 • uzyskać interwencję ludzką ze strony pracownika LINK4 do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki – w sytuacji gdy nie zgadzasz się ofertą, która została przedstawiona w oparciu o zautomatyzowaną decyzję będącą wynikiem profilowania ubezpieczeniowego.

Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z wyznaczonym w LINK4 Inspektorem Ochrony Danych w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i udzielenia odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych.


Prawo do wniesienia sprzeciwu


Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, możesz w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż np. zawarcie i realizacja umowy ubezpieczenia czy wypełnianie ciążących na LINK4 obowiązków prawnych. LINK4 uwzględni taki sprzeciw, o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania danych lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń. Bez względu na powyższe zastrzeżenia, w każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez LINK4 Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 


Archiwum:

 

Obowiązek informacyjny ważny do 14.04.2021

Obowiązek informacyjny ważny od 15.04.2021 do 26.01.2023