Reklamacje inne

Chcesz napisać pochwałę albo zgłosić reklamację? Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • Zadzwoń na 22 444 44 44 (od pon. do pt. w godz. 8.00-20.00)
  • Wyślij pismo na adres:

LINK4 TU S.A.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
z dopiskiem "Pochwała" albo "Reklamacja"

  • lub wypełnij i wyślij poniższy formularz używając danych osoby ubezpieczonej oraz telefonu i adresu email które podawane były przy zawieraniu ubezpieczenia.

LINK4 TU S.A. niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania reklamacji.  Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe we wcześniej zakomunikowanym terminie, poinformujemy o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia.

Zapoznaj się z Regulaminem składania i rozpatrywania reklamacji w LINK4 >

Mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku osób fizycznych - także prawo wystąpienia, po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym. Konsumenci mają dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Powództwo można wytoczyć:
- w przypadku roszczenia wynikającego z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC innego niż o odszkodowanie: według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
- w przypadku powództwa wynikającego z umów ubezpieczeń dobrowolnych: według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Jako stronę pozwaną należy wskazać Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png txt pdf doc docx.
CAPTCHA
W celu potwierdzenia wpisz kod, który widzisz na obrazku:
CAPTCHA
Podaj kod z obrazka.