Reklamacje inne

Chcesz napisać pochwałę albo zgłosić reklamację?

 

Możesz to zrobić na trzy sposoby

 

Image
Inspekcja
Telefonicznie

Zadzwoń na numer  22 444 44 44
(pn. - pt. od 8:00 do 20:00)

Image
Dokument
Listownie

Wyślij pismo na adres: 

LINK4 TU S.A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

z dopiskiem "Pochwała" lub "Reklamacja"

Image
test
Przez formularz online

wypełnij i wyślij poniższy formularz, używając danych osoby ubezpieczonej oraz telefonu i adresu email które podawane były przy zawieraniu ubezpieczenia.

Złóż reklamację
Upuść pliki tutaj lub wybierz plik
GIF, JPG, JPEG, PNG, lub PDF, max. 10 MB
Czy chce Pan/Pani otrzymać odpowiedź w formie elektronicznej?
Przetwarzanie danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

LINK4 TU S.A. niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu otrzymania reklamacji.  Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe we wcześniej zakomunikowanym terminie, poinformujemy o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia.

Zapoznaj się z Regulaminem składania i rozpatrywania reklamacji w LINK4 >

 

Mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku osób fizycznych - także prawo wystąpienia, po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym. Konsumenci mają dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Powództwo można wytoczyć:
- w przypadku roszczenia wynikającego z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC innego niż o odszkodowanie: według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
- w przypadku powództwa wynikającego z umów ubezpieczeń dobrowolnych: według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Jako stronę pozwaną należy wskazać Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.