Reklamacje inne

Chcesz napisać pochwałę albo zgłosić reklamację? Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • Zadzwoń na 22 444 44 44 (od pon. do pt. w godz. 8.00-20.00)
  • Przyjdź do Punktu Obsługi Klienta
  • Wyślij pismo na adres:

LINK4 TU S.A.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
z dopiskiem "Pochwała" albo "Reklamacja"

  • lub wypełnij i wyślij poniższy formularz używając danych osoby ubezpieczonej oraz telefonu i adresu email które podawane były przy zawieraniu ubezpieczenia.

LINK4 TU S.A. niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania reklamacji.  Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe we wcześniej zakomunikowanym terminie, poinformujemy o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia.

Zapoznaj się z Regulaminem składania i rozpatrywania reklamacji w LINK4 >

Ponadto mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku osób fizycznych - także prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym. Konsumenci mają dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Powództwo można wytoczyć albo według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.  Jako stronę pozwaną należy wskazać Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Załączniki
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png txt pdf doc docx.