Rozstrzyganie sporów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku osób fizycznych - także prawo wystąpienia, po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym. Konsumenci mają dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Ubezpieczający będący konsumentem ma prawo do skorzystania z trybu pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) oraz sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).

W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych istnieje możliwość prowadzenia pozasądowego postępowania w celu rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Link4 za pośrednictwem internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia w szczególności złożenie skargi przez konsumenta przeciwko Link4 za pomocą elektronicznego formularza i przekazanie jej podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia postępowania.

Adres poczty elektronicznej Link4 to: adr@link4.pl.

Pomocy w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich udziela punkt kontaktowy działający przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

Ponadto przysługuje Państwu prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można wytoczyć wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu.

 

Powództwo o inne roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

Powództwo o roszczenie z pozostałych umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

Informacja

Jako stronę pozwaną należy wskazać Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.