Rozstrzyganie sporów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku osób fizycznych - także prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporu wynikającego z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym. Konsumenci mają dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Ubezpieczający będący konsumentem ma prawo do skorzystania z trybu pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).

W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych istnieje możliwość prowadzenia pozasądowego postępowania w celu rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Link4 za pośrednictwem internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia w szczególności złożenie skargi przez konsumenta przeciwko Link4 za pomocą elektronicznego formularza i przekazanie jej podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia postępowania.

Adres poczty elektronicznej Link4 to: adr@link4.pl.

Pomocy w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich udziela punkt kontaktowy działający przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

Ponadto przysługuje Państwu prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Powództwo można wytoczyć albo według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.  Jako stronę pozwaną należy wskazać Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.