Dane firmy LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Siedziba:
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,
działa na podstawie zezwolenia, wydanego przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002r.

Nr KRS 0000142452;
NIP 526-26-72-654;
wysokość kapitału zakładowego: 111.355.255,00 PLN;
kapitał wpłacony w całości

Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO:

LINK4 deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu”, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. 

LINK4 respektując obowiązujące regulacje prawne wyraża wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu oraz prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe.

 

Jednostka redakcyjna

 

 Zasada Uzasadnienie dla częściowego stosowania 

§ 22 ust. 2 Zasad Ładu

 

W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.

 

 Członkowie Rady Nadzorczej LINK4, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, spełniają kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 


§ 49 ust. 3 Zasad Ładu

 

W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.

 Link4 przyjął zasadę, iż wybór oraz odwołanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności (compliance) dokonywany jest przy uwzględnieniu opinii Rady Nadzorczej. W ocenie Link4 przekazanie uprawnień władczych Radzie Nadzorczej w obszarze decyzji kadrowych - operacyjnych związanych z bieżącym zarządzaniem spółką, pozostawałoby w sprzeczności z przepisami ksh oraz kodeksu pracy. 

 

Zgodnie z §27 Zasad Ładu Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w LINK4.
Ocena za rok 2015 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2016 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. i jest dostępna tutaj.

Możesz zapoznać się także z Polityką Informacyjną firmy tutaj.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

Zarząd:
Agnieszka Wrońska - Prezes Zarządu
Katarzyna Wojdyła - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:
1. Roger Hodgkiss – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Roman Pałac – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Leon Gelberg – Członek Rady Nadzorczej,
4. Krzysztof Rak – Członek Rady Nadzorczej,
5. Aleksandra Antolak-Rust – Członek Rady Nadzorczej;

 

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA  FIRMY:

struktura organizacyjna

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Nr fax oraz adres e-mail dla Klientów LINK4:
Fax: (0 prefix 22) 444 44 48
e-mail: bok@link4.pl
 

Biuro Zarządu
Tel.: (0 prefix 22) 444 46 00
e-mail: biuro.zarzadu@link4.pl

Aktualności i promocje

Konkursy i wydarzenia Sprawdź

Samochód

Car Kalkulator składki

Dom i mieszkanie

House Kalkulator składki

Podróże

Plane Kalkulator składki