Dane firmy LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Siedziba:
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,
działa na podstawie zezwolenia, wydanego przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002r.

Nr KRS 0000142452;
NIP 526-26-72-654;
wysokość kapitału zakładowego: 111.355.705,00 PLN;
kapitał wpłacony w całości

Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Statut LINK4 dostępny jest TU

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO:

LINK4 deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu”, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. 

LINK4 respektując obowiązujące regulacje prawne wyraża wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu oraz prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe.

 

Jednostka redakcyjna

 

 Zasada Uzasadnienie dla częściowego stosowania 


§ 49 ust. 3 Zasad Ładu

 

W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.

 Link4 przyjął zasadę, iż wybór oraz odwołanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności (compliance) dokonywany jest przy uwzględnieniu opinii Komitetu Audytu. W ocenie LINK4 przekazanie uprawnień władczych Radzie Nadzorczej / Komitetowi Audytu w obszarze decyzji kadrowych - operacyjnych związanych z bieżącym zarządzaniem spółką, pozostawałoby w sprzeczności z przepisami ksh oraz kodeksu pracy.  

 

Zgodnie z §27 Zasad Ładu Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w LINK4.
Ocena za rok 2015 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2016 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2017 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2018 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2019 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. i jest dostępna tutaj.

Możesz zapoznać się także z Polityką Informacyjną firmy tutaj.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 TU S.A.:

2016

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), z udziałem Link4 TU S.A. w roku 2016

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 1184 z późn. zm) Link4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2016 roku uczestniczył w 17 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844).

2017

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2017 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), z udziałem Link4 TU S.A. w roku 2017

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 1170 z późn. zm) Link4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2017 roku uczestniczył w 24 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844).

2018

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2018 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2018

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019, poz. 381 z późn. zm) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2018 roku uczestniczył w 28 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243).

 2019

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2019 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj. Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2019

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019, poz. 381 z późn. zm) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2019 roku uczestniczył w 35 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279).

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

Zarząd:

Agnieszka Wrońska - Prezes Zarządu
Katarzyna Wojdyła - Członek Zarządu
Patrycja Kotecka - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:

1. Bartłomiej Litwińczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Sabat – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Małgorzata Sadurska – Członek Rady Nadzorczej,
4. Maciej Rapkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
5. Łukasz Zenczewski – Członek Rady Nadzorczej. 

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA  FIRMY:

 

struktura

DANE KONTAKTOWE:

Adres e-mail dla Klientów LINK4:
bok@link4.pl
 

Biuro Zarządu
Tel.: (0 prefix 22) 444 46 00
e-mail: biuro.zarzadu@link4.pl

Aktualności i promocje

Konkursy i wydarzenia Sprawdź

Sprawdź ubezpieczenie samochodu

Car Kalkulator składki

Sprawdź ubezpieczenie domu i mieszkania

House Kalkulator składki

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne

Plane Kalkulator składki