Wypłata odszkodowania

Ograniczamy formalności do minimum i jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym etapie zgłaszania i likwidacji szkody.

Wiemy, że wypadek oznacza utrudnienia w codziennym życiu. Chcemy jednak ułatwić poruszanie się w tej nietypowej sytuacji i jednocześnie skrócić czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, dlatego do minimum ograniczamy formalności i jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie zgłaszania i likwidacji szkody. Należy jednak zaznaczyć, że na czas likwidacji szkody ma również wpływ aktywność samego Poszkodowanego, który zobowiązany jest do przekazania niezbędnych dokumentów oraz udzielenia wszelkich informacji odnośnie zgłoszonego roszczenia.

Zgłoszenie szkody

Każdą szkodę (na pojeździe, mieniu i osobie) można zgłosić telefonicznie pod numerem: 22 444 44 44 lub samodzielnie (24/h 7 dni w tygodniu) klikając tutaj.

Analiza merytoryczna

W toku likwidacji szkody likwidator weryfikuje potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz czy powstałe zdarzenie jest objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w zakresie zawartej polisy. Likwidator gromadzi odpowiednią dokumentację pozwalającą na zajęcie stanowiska w sprawie wypłaty odszkodowania.

Niezbędnym jest pozyskanie informacji stanowiącej o odpowiedzialności Ubezpieczyciela takich jak potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub Policję (jeżeli był interwencja).

Ponadto rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń może być uzależnione od uzupełnienia akt szkody o inne dokumenty o których Poszkodowany zostanie poinformowany w toku likwidacji szkody.

Pamiętaj, aktualny status swojej szkody możesz sprawdzić tutaj, możesz również przesłać dokumenty/zdjęcia klikając tutaj.

Rozmiar szkody

W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu pojazdu/mienia, z uwzględnieniem stopnia złożoności szkody, istnieją różne ścieżki pozwalające na oszacowanie wartości zgłoszonych roszczeń.

W przypadku szkód małych (prostych) oszacowanie może nastąpić w porozumieniu z Poszkodowanym bez konieczności przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu/mienia lub po przeprowadzeniu przez Mobilnego Rzeczoznawcę oględzin podstawowych i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji (m.in. zdjęć uszkodzeń, pomiary lakieru, pomiary uszkodzeń).

W przypadku szkód złożonych Mobilny Rzeczoznawca dokonuje pełnych oględzin i wyceny wartości odszkodowania. Termin oraz miejsce oględzin Mobilny Rzeczoznawca ustala bezpośrednio z Poszkodowanym (lub upoważnionym podmiotem).

W przypadku szkód na osobie wartość roszczenia ustalana jest na podstawie opinii medycznej niezależnego lekarza, który dokonuje analizy dokumentacji medycznej dostarczonej przez Poszkodowanego. W przypadkach medycznie uzasadnionych organizowana komisji lekarskiej, która ma na celu ustalenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz innych zdrowotnych następstw wypadku.

Decyzja wypłaty odszkodowania

Po zebraniu dokumentacji niezbędnej do określenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz wartości zgłoszonych roszczeń likwidator przygotowuje pisemną decyzję końcową.

Czy odszkodowanie jest opodatkowane?

Wypłata odszkodowania w Link4 nie jest pomniejszona o podatek. Dzieje się tak, ponieważ tego rodzaju wypłata środków nie jest rozumiana jako wzbogacenie się, ale jako rekompensata poniesionych przez daną osobę strat. Dlatego też wszelkie wypłaty odszkodowań w LINK4 wypłacane są w pełnej wysokości.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Zgodnie z polskim prawem ubezpieczeniowym, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkodyzłożenia wszystkich dokumentów przez poszkodowanego. Dotyczy to także LINK4. Czas wypłaty odszkodowania może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy ustalenie przyczyn lub sprawcy danego zdarzenia nie jest możliwe w tym terminie. W takim wypadku ubezpieczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od daty ustalenia tych faktów.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Wypłata odszkodowania może zostać wstrzymana przez ubezpieczyciela w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej jest to umyślna wina sprawcy, działanie pod wpływem substancji odurzających takich jak alkohol lub narkotyki czy też niedopełnienie innych zapisów znajdujących się w polisie.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie w LINK4?

W LINK4 złożenie wniosku o odszkodowanie czy też zgłoszenie szkody może nastąpić na kilka sposobów. Po pierwsze możesz skorzystać z infolinii i zadzwonić do nas. Konsultant przyjmie Twoje zgłoszenie i poinformuję Cię, jakie będą dalsze jego losy. Możesz także skorzystać z naszej strony internetowej i samodzielnie złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania korzystając z formularza znajdującego się w Internecie.

Czy ubezpieczyciel może żądać faktur za naprawę?

Według obowiązujących w Polsce przepisów oraz interpretacji ubezpieczyciel może żądać faktury za naprawę samochodu. Może też uzależnić od ich ukazania wypłatę odszkodowania. Jednak by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, najlepiej skorzystać jest z rozwiązania, jakim jest bezpośrednia likwidacja szkód.

Warsztaty partnerskie