Ikona kalendarza 12.05.2017

Link4 wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr RPZ 1/2017

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w toku postępowania toczącego się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązało się zmienić stosowaną przezeń praktykę postępowania w relacjach z konsumentami w zakresie realizacji umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ten sposób, że w sytuacji gdy konsument po otrzymaniu pisma z informacją o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia w trybie art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych („UUO”), dokona zapłaty na rzecz Spółki składki ubezpieczeniowej w wysokości wskazanej w treści tego pisma (również przed upływem ostatniego dnia bieżącego okresu ubezpieczenia), to umowa ubezpieczenia zawarta na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia będzie uznawana za umowę ubezpieczenia OC p.p.m. zawartą w trybie art. 28 ust. 1 UUO. W związku z powyższym Spółka nie będzie kwestionować skuteczności wypowiedzenia takich umów w oparciu o art. 28a ust. 1 UUO.

Zarazem Link4 wystąpi indywidualnie do konsumentów, których wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. zawartej w trybie opisanym powyżej nie zostały uznane za skuteczne w związku z niespełnieniem warunków wynikających z art. 28a ust.1 UUO z zapytaniem, czy konsument podtrzymuje złożone wypowiedzenie i domaga się proporcjonalnego zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres następujący po wypowiedzeniu, czy żąda uznania ochrony ubezpieczeniowej za istniejącą w tym okresie. Spółka postąpi zgodnie z decyzją konsumenta w powyższym zakresie. Jeżeli uznanie wypowiedzenia za skuteczne w konkretnym wypadku mogłoby mieć negatywne skutki prawne dla konsumenta, Spółka pouczy go o tych skutkach.

Zobowiązanie Spółki zostało zaakceptowane przez Prezesa UOKiK w decyzji nr RPZ 1/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. (pełna treść decyzji jest dostępna na stronie internetowej UOKiK: http://uokik.gov.pl/decyzje

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kontakt dla mediów

Zdjęcie osoby do kontaktu
Ikonka osoby do kontaktu
Grażyna Kasiak
Rzecznik prasowy
Kup online polisę OC AC